تبلیغات
آکادمی هنرهای رزمی تبریز - نگرشی بر اندیشه و عملکردهای فلسفی بروس لی
بروس لی توضیح میدهد که واژه تائو معادل دقیقی در انگلیسی ندارد و لغت((حقیقت))را به عنوان معادل پیشنهاد کرده است.در قسمتهای بعدی به شرح حقایقی می پردازد که هر کونگ فو کار صادق بایستی از آنها پیروی کند:                                                 
تائواصول (یین)و(یانگ)راموجب میگردد.اصول دوگانه ای که هر یک مکمل دیگری است و وقوع هر پدیده ای ناشی از آن است.
این اصل یین و یانگ که گهگاهی تای چی هم نام میگیرد؛اساس و پالوده کونگ فو را تشکیل میدهد.
تای چی یا هدف نهایی(رب النوعی که از حقوق مردم قلمرو خویش دفاع میکرد).یانگ (سپیدی)نشانه یقین،استحکام،اعتبار،روشنی،روز،گرما وغیره است.یین(سیاهی)متضاد یانگ است.نشانه انکار،تزلزل،سستی،تاریکی،شب،سرما وغیره میباشد.
نظریه اساسی تای چی بر این عقیده باور دارد که هیچ چیز دائمی نیست و همه چیز دستخوش تغییرات میگردند.
به بیانی دیگر،وقتی فعالیت به سر حد خود میرسد به عدم فعالیت بدل میگردد و عدم فعالیت ،یین را شکل میدهد.
عدم فعالیت در سرحد خود بار دیگر به فعالیت که یانگ است مبدل میشود.
فعالیت و عدم فعالیت،علت و معلول یکدیگرند.این نظام تحسین آمیز کاهش و افزایش،تداوم دارد.بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که این دو نیرو به ظاهر متضاد،در واقع لازم و ملزوم یکدیگرندوبه جای تضاد و دوگانگی با هم یکی و متحدند


کاربرد اصول ((یین))و((یانگ))در کونگ فو با ((قانون هماهنگی)) تعریف میشود.
طبق این نظریات آدمی بایستی با قدرت و نیروی حریفانش هماهنگی داشته باشد وبر علیه آنان واکنش نشان ندهد.این بدان معنا نیست که آدمی نباید عملی انجام دهد که خلاف طبیعت وحقیقت است.
نکته مهم در اینجاست که انسان به هیچ وجه نباید به فشار و زور متوسل گردد.وقتی مبارز شماره (آ)به مبارز(ب)نیرو وارد می کند((یانگ))مبارز (ب)نباید در برابر او مقاومت کرده و نیرویی بر حریفش اعمال نماید.
به بیانی دیگر در برابر استحکام((یانگ))ونیرو،نباید استحکام و نیرو نشان داد،بلکه بایدبا سستی((یین))وتسلیم شدن ،حریف را به سوی نیروی خود سوق داد.از انکار ((یین)) به اثبات((یانگ))رسیدن چاره کار است.وقتی قدرت مبارزشماره(آ)به اوج خود میرسد،تاثیر مثبت آن ((یانگ))ازبین میرود و بی اثر میگردد ((یین)).
در این هنگام مبارز(ب)با تشخیص لحظه مناسب،حریف را غافلگیرکرده و با نیروی ذخیره کرده اش((یانگ))،به او حمله میکند.بنابراین تمامی مراحل بدون اعمال نیرو و فشار طی میگردد.مبارز(ب)،بی آنکه مقاومتی ازخود نشان دهد و نیرویش را به هدر دهد ،حرکاتش را مطابق عملکرد مبارز (آ)تنظیم میکند www.honarhayerazmi.com

عقیده فوق موجب وضع قانونی مربوط به همین باور گردیده است.قانون((عدم تداخل با طبیعت))که به کونگ فوکار میاموزد چطور خود رافراموش کند و به جای امیال خود از حریفش پیروی نماید و چطورقبل از حریف عملی انجام ندهد،بلکه به محرک های او پاسخ دهد.اساس این عقیده چنین است که حریف را با تسلیم و سستی و با بکارگیری نیروی خود شکست میدهد.به همین دلیل یک کونگ فوکار هرگز در برابر جهت نیروی اعمال شده از سوی حریف مقابله نمیکند.وقتی مورد حمله قرار میگیرد،مقاومتی از خود نشان نمیدهد و ضربه اعمال شده را میپذیرد ولیکن ضربه را تحت کنترل خویش در میاورد و مطابق با آن حرکت میکند.
این قانون،اصولی نظیر اصول عدم مقاومت و عدم خشونت رابه تصویر میکشد،اصولی که در اثر مشاهده وقایع طبیعی پایه گذاری شده اند.شاخه های درختان تنومند صنوبر زیر انبوهی از برف سر خم میکند،در حالیکه علفهای بی جان که ضعیف و ناتوانند،قادر به حفظ بقای خود هستند....                                                                                                                       
لائوتزو ارزش لطافت را به ما میاموزد.بر خلاف تصور عامه،اصل((یین))که لطافت و انعطاف پذیری راتشریح میکند،با حیاط و زنده ماندن مرتبط است و بر خلاف آن اصل((یانگ))که خشن و سخت به نظر میرسد،انسان را وا میدارد که زیر فشار فرود آید.      بروس به منظور تفهیم این مطالب بیتهایی از اشعار لائوتزو را میخواند.                       
در هنگام حیات آدمی لطیف و ملایم است،اما در هنگام مرگ،خشک و شکننده میگردد                                                    
تمامی مخلوقات،نباتات ودرختان،هنگام حیات شکل پذیرند و در عین حال تسلیم سرنوشت،                                                
وقتی میمیرند،خشک و ترد و شکننده میشوند.شکنندگی وخشکی همزاد مرگ اند                                                           
ولطافت و از خود گذشتگی مونس حیات.سربازان انعطاف پذیر هرگز پیروز نمیشوند،خشک ترین درختان طعمه تبر میشوند،          مستکبران مقتدر از جایگاهشان سرنگون میشوندوآنان که قادرند تسلیم سرنوشت شوند،میرویند و رشد میکنند...منبع:    http://honarhayerazmi.comطبقه بندی: بخش استادان،

تاریخ : شنبه 1395/11/16 | 09:52 بعد از ظهر | نویسنده : Ali Reza | نظرات

  • فروش بک لینک | قالب وبلاگ | قالب وبلاگ